Skip to content

INFORMAȚII PROIECT

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
 • AXA PRIORITARĂ

Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

DOMENIUL DE INTERVENŢIE

Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

Nu se aplică

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI: ROMÂNIA

REGIUNEA: SUD MUNTENIA

JUDEŢUL: ARGES

ORASUL: STEFĂNESTI

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în crearea si dotarea unui Centru National de Informare Turistică în orasul Stefănesti, judetul Arges. Prin aceasta se urmăreste facilitarea accesului la informatiile de interes general, date necesare în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • sporirea gradului de informare în rândul turiştilor, oferind notiuni cât mai obiective si complete;
 • promovarea potentialului turistic din orasul Stefănesti, judeţul Arges;
 • creşterea calitativă, la standarde europene, a ansambului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism în România;
 • valorificarea atracţiilor turistice din zonă în vederea creşterii economice, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării operatorilor economici locali, transformînd astfel areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori;
 • crearea unei reţele informatice prin transmiterea informaţiilor cu privire la potenţialul turistic din zonă, între centrul de informare şi tour operatorii din zonă;
 • cooperarea cu autoritatea publica centrala pentru turism si furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulatia turistica locala si regionala, date referitoare la evenimente cu rol in cresterea circulatiei turistice care se realizeaza pe plan local si regional, precum si furnizarea altor informatii referitoare la activitatile turistice si oferta turistica pe plan local si regional;

Dezvoltarea turismului în zona Stefănesti, judetul Arges contribuie la realizarea obiectivului Axei prioritare 5 – „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”.

Elementele societăţii informaţionale propuse în proiect vor contribui la atingerea Domeniul major de 0intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”, prin crearea unei baze de date cu informatii turistice în cadrul web site-ului creat prin proiect.

Context

Proiectul cu titlul „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Stefănesti” răspunde obiectivelor europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale privind promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în vederea creşterii valorificării resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

 • Context european

Prezentul proiect are ca scop crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare Turistică în orasul Stefănesti, judeţul Arges, pentru valorificarea resurselor locale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, în concordanţă cu standardele europene.

Proiectul „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Stefănesti” este în deplină concordantă cu Orientările Strategice Comunitare, întrucât rezultatele obţinute prin acest proiect urmăresc îmbunătăţirea gradului de atractivitate a zonei şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă.

 • Context naţional

Implementarea acestui proiect contribuie la atingerea obiectivelor naţionale propuse prin Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naţional al României 2007-2026.

Proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Stefănesti” contribuie la realizarea obiectivelor prioritare al dezvoltării naţionale în domeniul turismului, privind:

 • Stimularea dezvoltării;
 • Consolidarea sporirii şi păstrării patrimoniului cultural;
 • Contribuţia la dezvoltarea şi conservarea resurselor materiale şi naturale din întreaga ţară;
 • Distribuirea beneficiilor turismului în toate regiunile ţării.

În cadrul „Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020”, un obiectiv prioritar, de importantă stategică şi o condiţie obligatorie pentru transpunerea de fapt a principiilor dezvoltării durabile, pe termen  mediu şi lung, îl reprezintă dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului – realizată în principal prin valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic. Conform acestei strategii, atingerea acestui obiectiv va avea ca finalitate cresterea atractivitătii regiunilor, dezvoltarea economiilor locale si crearea de noi locuri de muncă.

Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 identifică 6 priorităţi de dezvoltare a ţării. Una dintre ele (P6) este cea care are în vedere diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiuni. Între subpriorităţile acestei acţiuni (SP 6.3.3 Dezvoltarea turismului regional şi local) figurează “dezvoltarea serviciilor legate de promovarea atracţiilor turistice”.

De altfel, obiectivul mixului de marketing şi promovare la nivel naţional este acela de a stabili imaginea României pe piaţa internaţională drept o destinaţie care oferă o gamă variată de atracţii naturale şi culturale remarcabile, cu amenajări şi servicii de bună calitate. 

 • Context regional

Principiile politicii regionale în domeniul turismului, constau în creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Obiectivele proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Stefănesti” vor contribui la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea gradului de atractivitate a  regiunilor din punct de vedere turistic, la crearea  de noi locuri de muncă, şi implicit, vor răspunde obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, care a identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic existent în toate regiunile.

 • Context judeţean

Proiectul propus este în acord cu Programul Operational Multianual al Judetului Arges 2007-2013. Investiţiile în turism şi cultură vor permite judeţului Argeş să folosească avantajele oferite de potenţialul său turistic şi patrimoniul cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ ridicat, atât pe pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare. Dezvoltarea turismului va respecta principiile dezvoltării durabile, în sensul conservării şi protejării patrimoniului natural şi cultural, dar şi principiul  reducerii presiunii antropice aspra mediului, inerentă în condiţiile practicării turismului pe scară largă.

Pentru judeţul Argeş este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moştenirea culturală, salvându-se de la distrugerea totală clădiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrări istorice de artă. Aceste iniţiative de conservare culturală, propuse de autorităţile locale trebuie să fie însoţite de o consistentă planificare, care să conserve (şi, unde este posibil, să restaureze) centrele istorice ale oraşelor, menţinerea stilului arhitectonic tradiţional şi conservarea oraşelor istorice medievale.

În consecinţă, sprijinirea investiţiilor în promovarea şi valorificarea corespunzătoare a potentialului turistic cultural, istoric şi natural reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare durabilă a judeţului Arges. De asemenea, sporirea volumului investiţiilor în turism, respectiv creşterea rolului acestuia în formarea PIB, va determina reducerea disparităţilor intra şi inter-regionale (în concordanţă cu obiectivul strategic al POR) şi va stimula totodată şi dezvoltarea altor servicii conexe  turismului.

Dezvoltarea turismului reprezintă principala garantie a dezvoltării durabile a orasului Stefănesti, fiind condiţionată de existenţa unor obiective turistice atractive, protejate şi conservate, care să permită promovarea şi valorificarea echilibrată a potenţialului turistic al  acestora.

Back to top

Translate »